Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu związanym z szeroko rozumianą tematyką rynków finansowych, oferuję prowadzenie szkoleń, webinarów na określone tematy, jak i również konsultacje. Spotkania te mogą mieć zarówno charakter indywidualny i grupowy. Mogą odbywać się w formie internetowej, ale i również na żywo.

Tematyka związana z rynkami finansowymi jest niezwykle szeroka, zatem wyszczególnienie wszystkich zagadnień jest wręcz niemożliwe. Niemniej jednak z racji mojej specjalizacji wyróżniłem kilka segmentów.

 

 • wprowadzenie do rynku walutowego (zagadnienia techniczne, czynniki wpływające na zmiany kursów walut z uwzględnieniem praktycznej wiedzy potrzebnej w tradingu)
 • bieżąca sytuacja rynkowa (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania w temacie odbiorcy)
 • modelowanie i wartościowanie wybranych par walutowych
 • analiza fundamentalna
 • terminowe kontrakty walutowe typu forward (zasada działania, wpływ na rynek spot, wykorzystanie arbitrażu, krzywa forward, punkty forward)
 • inne
 • zajmuje się rynkami ropy naftowej, złota, pszenicy, kukurydzy i soi
 • wprowadzenie do rynku surowcowego (czynniki wpływające na zmiany cen poszczególnych surowców, korelacje z rynkiem walutowym)
 • bieżąca sytuacja rynkowa (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania w temacie odbiorcy)
 • modelowanie i wartościowanie wybranych towarów
 • analiza fundamentalna (sytuacja popytowo-podażowa, eksporterzy, importerzy, wpływy polityczne, koszty produkcji, zapasy, rentowność produkcji)
 • kontrakty terminowe (wycena, krzywa terminowa i wpływ jej kształtu na cenę, sytuacja contango, sytuacja backwardation, zabezpieczanie pozycji)
 • inne
 • wprowadzenie do rynku opcji (czym jest opcja, rodzaje opcji, wartość wewnętrzna opcji, wartość czasowa opcji, opcja OTM, opcja ATM, opcja ITM)
 • zaawansowana analiza (strategie opcyjne, zabezpieczanie pozycji, współczynniki greckie, czynniki wpływające na zmiany cen opcji PUT i CALL)
 • analiza zmienności (zmienność zrealizowana a implikowana, volatility smile, volatility smirk, volatility forward skew, wykres zmienność 3D, wskaźnik risk reversal, wykorzystanie na rynku walutowym)
 • wycena europejskich opcji (instrument bazowy: akcje oraz indeksy, akcje wypłacające dywidendę, waluta, kontrakt futures/forward)
 • strategia portfela wolnego od ryzyka (delta-hedge, delta-gamma-hedge, delta-gamma-vega-hedge)
 • inne
  • wprowadzenie do rynku instrumentów pochodnych (czym jest instrument pochodny, rodzaje, cele stosowania)
  • zaawansowana analiza i zasada działania (kontrakt FRA, opcja na stopę procentową, swap stopy procentowej IRS, swap walutowy FX, swap walutowo-procentowy CIRS, krzywa FRA, krzywa IRS, punkty swapowe, linie swapowe banków centralnych)
  • wykorzystanie na rynku walutowym (wycena przyszłych stóp procentowych, krzywa OIS)
  • wycena kontraktu FRA, IRS, CIRS
  • wycena futures (instrument bazowy: akcje oraz indeksy, akcje wypłacające dywidendę, surowce)
  • inne
 • wprowadzenie (czym jest rynek pieniężny i obligacji, zasady działania, rodzaje instrumentów)
 • rynek pieniężny (nadpłynność sektora bankowego, schemat przeprowadzania zmian stóp procentowych, transakcje repo i reverse repo, stopy międzybankowe, spready ryzyka kredytowego)
 • rynek obligacji (wartość nominalna a cena rynkowa, wycena, kontrakt CDS, czas trwania (duracja) obligacji, wypukłość obligacji, wpływ zmiany stopy procentowej na zmianę ceny obligacji, krzywa dochodowości i jej przesunięcia, rynek obligacji a FX)
 • wycena obligacji kuponowej, zerokuponowej, futures na obligację
 • inne
 • wprowadzenie (charakterystyka metod wyceny, budowa sprawozdania finansowego)
 • analiza wskaźnikowa (płynność, efektywność, zadłużenie, rentowność, interpretacja z punktu widzenia wyceny)
 • ryzyko długu i kosztu stałego (dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa, dźwignia połączona)
 • ryzyko systemowe i specyficzne
 • analiza ryzyka inwestycji w spółkę i portfel spółek (odchylenie standardowe stóp zwrotu, współczynnik beta dla firmy notowanej i nienotowanej na giełdzie, wartość zagrożona – Value at Risk, prawdopodobieństwo nieosiągnięcia wymaganej stopy zwrotu, budowa portfela efektywnego)
 • koszt kapitału (kapitał własny, kapitał obcy, WACC, CAPM, tarcza podatkowa)
 • wycena metodą porównawczą (C/Z, C/WK, EV/S, EV/EBIT, EV/EBITDA)
 • wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (analiza wrażliwości, FCFF, FCFE, FCC)
 • zabezpieczanie pozycji na rynku kasowym
 • inne
 •  

  Oprócz wyżej wymienionych zagadnień istnieje możliwość opracowania lub konsultacji innego tematu, szczególnie związanym z makroekonomią i rynkami finansowymi.

  Ponadto, należy zauważyć, że zapoznawanie się z treściami analitycznymi pod kątem ww. rynków jest niepełne, jeśli nie znamy wielu istotnych pojęć, czy nie rozumiemy pewnych procesów. Wówczas, nawet najlepiej przygotowany raport nie spełni swojej roli w rękach osoby, która nie do końca wie, jakie wnioski z niego wyciągnąć. Poznanie niniejszej tematyki z pewnością sprawi, że stopień wykorzystania researchu wzrośnie.